Regler för garaget


Garaget har 50 platser. För garageplats gäller separat hyreskontrakt. Platser i garaget är inte

knutna till lägenheter eller lokaler. Garaget har infart från Odensgatan. Dörren kan öppnas

med fjärrkontroll eller manuellt. Avgift (hyra) debiteras månadsvis i förskott. Hyresvärden

tillhandahåller avgifts-avi. Avgiften kan ändras med en månads varsel.

Garageansvarig framgår av kontaktinformationen för medlemmar på föreningens hemsida.

 

Medlemmar har rätt till garageplats. Medlem skall bo och vara

mantalsskriven i föreningens fastighet. Likvärdig med medlem räknas äkta

make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor och också är

mantalsskriven i föreningens fastighet.

 

”Lokalerna” är medlemmar och har rätt till garageplats. Verksamheten skall

äga fordonet eller aktuellt fordon skall nyttjas kontinuerligt av

verksamheten.

 

Ägaren till lokal har rätt till garageplats.

 

För att medlem skall ha rätt till garageplats skall medlemmen äga/leasa/ha

förmånsbil och nyttja fordonet. Kontrakt får ej överlåtas.

 

Garageplats får ej hyras ut i andra hand. Undantag för av föreningen

godkänd andrahandsuthyrning. Den som hyr i andrahand kan nyttja

garaget under hyrestiden. Hyran debiteras medlemmen.

 

Medlem kan hyra 2 platser.

 

Om alla garageplatser är uthyrda till medlemmar och ny medlem önskar

plats, sägs extern hyresgäst upp enligt principen ”sist in, först ut”.

Kontrakt om platsen skrivs tills vidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Avsteg från 3 månaders uppsägningstid kan göras om båda parter är

överens om detta.

 

Om medlemmar inte nyttjar alla garageplatser kan föreningen hyra ut dem

till externa hyresgäster.

 

Föreningen har rätt att disponera garageplatserna utifrån de behov som

kan uppkomma. Detta för att anpassa bilplatserna till fordonsstorlek och

användning.

 

Hyran kan ändras med 1 månads varsel. Om hyresgäst inte godtar

hyreshöjning skall han betala den gamla hyran tills uppsägningstiden har

gått ut. Kontraktet är förverkat om hyresgäst inte betalar inom 4 veckor från

förfallodag och han har fått påminnelse om betalning.

 

Endast enklare underhåll av bil som däckbyte eller dammsugning får

utföras. Inga reparationer är tillåtna. Det är inte tillåtet att tvätta bilen i

garaget.

 

Det är inte tillåtet att förvara bränsledunkar eller annat brandfarligt gods i

garaget.

 

Cyklar och däck skall förvaras i därtill upplåtna utrymmen. På bilplatsen får

inget annat finnas än bilen.

 

Besöksparkering: Plats nr 38 är ”Besöksparkering”. Denna kan man boka

via garageansvarig (se hemsida). Man kan inte boka mer än 3 dagar.

 

Om man inte kommer att utnyttja sin plats under en period överstigande 5

dagar kan man erbjuda parkering via hemsidan eller White board vid

rampen upp från garaget.

 

Laddning av elbil

 

Några av föreningens parkeringsplatser har utrustats med laddstolpar för att ge möjligheten till de som har dessa platser att kunna ladda sina bilar.

För att kunna ladda krävs det att man installerar appen EVCore och sätter upp ett konto hos Opigo. Mer information om detta går att läsa på https://opigo.se/ev-core/

När man laddar sin bil är det viktigt att man kontrollerar dioden på laddstolpen då denna beskriver status på laddningen. Nedan är några exempel på vad färgerna på dioden betyder.

Grönt -> Gult (väntar på verifiering) -> Blått (laddning startar) 

Grönt -> Gult (väntar på verifiering) -> Rött (kabel har inte låst fast)

Grönt -> Gult (väntar på verifiering) -> Blått -> Rött (jordfelsbrytare har säkerligen slagit ifrån)

Grönt -> Gult (väntar på verifiering) -> Blått -> Gult (laddning startar när effekt finns att tillgå)0