Regler för garaget


Garaget har 50 platser. För garageplats gäller separat hyreskontrakt. Platser i garaget är inte knutna till lägenheter eller lokaler. Garaget har infart från Odensgatan. Dörren kan öppnas med fjärrkontroll eller manuellt. Avgift (hyra) debiteras månadsvis i förskott. Hyresvärden tillhandahåller avgifts-avi. Avgiften kan ändras med en månaders varsel. Garageansvarig framgår av kontaktionformationen för medlemmar.

 

 


Medlemmar har rätt till garageplats. Likvärdig med medlem räknas äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor och är mantalsskriven i föreningens fastighet.


”Lokalerna” är medlemmar och har rätt till garageplats(er). Verksamheten skall äga fordonet eller aktuellt fordon skall utnyttjas kontinuerligt av verksamheten. Ägaren till lokal har rätt till garageplats.


För att medlem skall ha rätt till garageplats skall medlemmen äga och nyttja fordonet. Kontrakt får ej överlåtas.


Garageplats får ej hyras ut i andra hand. Undantag för av föreningen godkänd 2:a handsuthyrning. Den som hyr i 2:a hand kan nyttja garaget under hyrestiden. Hyran debiteras medlemmen.


Medlem kan hyra 2 platser till medlemspris. För den tredje platsen betalar man samma hyra som för extern hyresgäst. Ingen får hyra fler än tre platser.


Om alla garageplatser är uthyrda till endast medlemmar och ny medlem önskar plats, får den med flest extraplatser enligt "sist in först ut" lämna plats. Denna princip gäller också om medlem som har en plats önskar en andra plats och det finns medlemmar som har tre platser.


Kontrakt om platsen skrivs tills vidare. Uppsägningstiden är 3 månader. Avsteg från 3 månaders uppsägningstid kan göras om båda parter är överens om detta.


Om medlemmar inte nyttjar alla garageplatser kan föreningen hyra ut dem till externa hyresgäster. Om medlem måste beredas garageplats sägs extern hyresgäst upp enligt principen ”sist in, först ut”.


Föreningen har rätt att disponera garageplatserna utifrån de behov som kan uppkomma. Detta för att anpassa bilplatserna till fordonsstorlek och användning.


Hyran kan ändras med 1 månads varsel. Om hyresgäst inte godtar hyreshöjning skall han betala den gamla hyran tills uppsägningstiden har gått ut. Kontraktet är förverkat om hyresgäst inte betalar inom 4 veckor från förfallodag och han har fått påminnelse om betalning.


Endast enklare underhåll av bil som däcksbyte eller dammsugning får utföras. Inga reparationer är tillåtna. Det är inte tillåtet att tvätta bilen i garaget.


Det är inte tillåtet att förvara bränsledunkar eller annat brandfarligt gods i garaget.


Cyklar och däck skall förvaras i därtill upplåtna utrymmen. På bilplatsen får inget annat finnas än bilen.


Medlem som inte nyttjar sin plats under en period som överstiger 3 dagar kan erbjuda användande av platsen till andra medlemmar eller deras gäster. Detta sker genom att man kontaktar garageansvarig i styrelsen och skriver ner sitt sitt platsnummer och aktuella dagar där andra kan utnyttja platsen på den tavla som finns vid nedfartsrampen.